สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Slider
วิสัยทัศน์ของเรา

" สาขาวิชาสังคมศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่ายกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข "

Slider

สารสนเทศนักศึกษา

ระบบบริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์

ระบบบริการการศึกษา

ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ระบบประเมินการเรียนการสอน

Developers

ติดตามเราผ่าน Facebook

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Facebook Social Studies RMU

Slider

แบบสอบถาม

กรุณาประเมิณการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา